Utveckla ditt företag

Fem exempel på datadrivna beslut i företag

Upptäck kraften i datadrivet beslutsfattande i näringslivet. Lär dig hur du med hjälp av data kan optimera verksamheten, driva framgång och öppna upp för nya möjligheter.

Datadrivna beslut i företag
28. jul 2023 | 5 min läsningstid
Andreas Agerlund Petersen
Journalist, Brand Manager och expert på företagande. Hans djuplodande artiklar håller dig uppdaterad om affärsoptimering, projektledning, lagstiftning och PSA-konceptet.

I dagens snabba och datadrivna affärslandskap förlitar sig organisationer i alla branscher alltmer på data för att vägleda sina strategiska val och optimera sin verksamhet.

Framväxten av datadrivet beslutsfattande har förändrat hur organisationer arbetar och lyckas. I en tid då varje åtgärd kan mätas, analyseras och optimeras krävs det mer än att förlita sig på magkänsla eller föråldrade metoder.

Datans kraft ligger i dess förmåga att minimera gissningar och subjektivitet och ersätta dem med evidensbaserade insikter.

På så sätt kan organisationer upptäcka mönster, trender och korrelationer som kanske inte har uppmärksammats tidigare, vilket gör att de kan fatta välgrundade och proaktiva beslut - från att optimera resursallokeringen och utvärdera projektresultat till att identifiera tillväxtmöjligheter.

Tillgång till data ger organisationer möjlighet att hantera komplexa utmaningar med tillförsikt.

I den här artikeln utforskar vi vilka typer av och exempel på affärsbeslut som kan fattas med hjälp av data. Vi kommer att fördjupa oss i de olika aspekterna av företagsledning, inklusive:

 1. Resursallokering
 2. Finansiell analys
 3. Utvärdering av resultat
 4. Projektledning
 5. Strategisk planering

 

1. Resurshantering

Projektförseningar kan uppstå på grund av olika faktorer. Ofta beror det främst på otillräcklig planering och resursbegränsningar.

I gengäld leder förseningar till ökade kostnader, missade deadlines, minskad kundnöjdhet, ineffektiva resurser, minskad produktivitet, ökad risk, alternativkostnader och missnöje hos intressenterna, vilket påverkar projektets framgång, organisationens resultat och så vidare.

Förseningar skadar företagen mer än vi inser.

För att motverka detta behöver företagen optimerad bemanning och effektiv resursallokering för att maximera produktiviteten och leverera framgångsrika projekt.

Effektiv projektbemanning innebär att resursernas tillgänglighet och kompetens matchas så att projektkraven uppfylls på ett effektivt sätt. Det är här som projektdata kommer in i bilden.

Tidigare data hjälper dig att identifiera mönster och trender relaterade till resursallokering, projektlängd och fördelning av arbetsbelastning för att säkerställa optimala bemanningsnivåer och minska risken för över- eller underutnyttjande.

Dessutom kan projektledare utnyttja dessa data för att prognostisera resursbehov för framtida projekt när de planerar för kommande projekt och undvika flaskhalsar genom att maximera rätt resurser vid rätt tidpunkt.

Allt handlar om balans.

Läs hela artikeln: Guide: Resurshantering [4 saker du måste göra rätt först]

2. Finansiella beslut

Sedan kommer det viktigaste och mest konkreta framgångsmåttet för alla företag - pengar. Finansiella beslut handlar i slutändan om lönsamhet.

Lönsamhet är mer än att generera intäkter. Det handlar också om

 • Maximera effektiviteten
 • Kontroll av kostnader
 • Optimera resursfördelningen (som vi just talade om)
 • Upprätthålla en sund vinstmarginal
 • Och viktigast av allt, att säkerställa hållbar tillväxt och långsiktig framgång för verksamheten.

Du kan fastställa lönsamheten genom att analysera fakturerbara timmar och genererade intäkter och få insikt i projektets ekonomiska resultat.

Detta hjälper till att fördela resurser strategiskt och identifiera kunder med hög lönsamhet.

Med denna insikt kan ni strategiskt fördela era skickligaste och mest erfarna konsulter för att prioritera kund A:s projekt och se till att företaget levererar exceptionell service och uppnår optimala resultat - vilket maximerar intäkterna och lönsamheten.

Dessutom kan du använda dina befintliga data för att identifiera mönster och trender i kundpreferenser och projektlönsamhet. Vem vet? Du kanske upptäcker att vissa tjänster eller branscher ger högre vinstmarginaler. Baserat på dina insikter kan du förfina ditt tjänsteutbud, anpassa dina marknadsföringsstrategier och rikta in dig på liknande kunder för att driva en hållbar lönsamhet.

Genom att spåra projektkostnaderna i realtid kan man dessutom hantera kostnaderna effektivt, undvika överskridanden och vidta kostnadsbesparande åtgärder.

Läs hela artikeln: De 7 finansiella KPI:er som du behöver känna till som ledare för företag inom professionella tjänster

3. Beslut om prestationsutvärdering

Prestationsutvärdering har flera viktiga syften inom företag för att identifiera styrkor, åtgärda svagheter och främja en kultur av ständiga förbättringar. Till exempel att bedöma individuella prestationer och teamprestationer baserat på tidmätningsdata.

Detaljerade uppgifter om medarbetarnas tidsfördelning mellan uppgifter, projekt eller kunder gör det möjligt för chefer och arbetsledare att objektivt bedöma individers och gruppers produktivitet, effektivitet och efterlevnad av deadlines.

Men tidsregistrering är inte allt.

Tidrapportering har fått ett dåligt rykte eftersom det ofta förknippas med detaljstyrning och bristande förtroende hos medarbetarna.

Läs hela artikeln: Så får du dina medarbetare att registrera sin tid

Vissa människor uppfattar det som ett verktyg för övervakning och kontroll snarare än ett sätt att förbättra produktivitet och effektivitet. Dessutom kan felaktiga eller omständliga metoder för tidsregistrering skapa frustration och administrativa bördor för medarbetarna.

Men om tidrapportering implementeras på rätt sätt, med fokus på transparens, samarbete och att stärka medarbetarna, kan den vara värdefull för produktivitetshantering och prestationsförbättring.

Dataanalys gör det möjligt för chefer att identifiera toppresterare baserat på deras konsekventa uppnående av prestationsmål, exceptionella produktivitet och betydande bidrag till projektframgång.

Det gör det också lättare att uppmärksamma medarbetarnas insatser, identifiera förbättringsområden och ge riktad feedback och coachning.

På samma sätt hjälper dataanalys av tidsallokering till att identifiera områden med underprestation eller ineffektivitet, vilket gör det möjligt att vidta proaktiva åtgärder. Det kan handla om ytterligare utbildning, omfördelning av resurser eller processförbättringar för att förbättra den övergripande prestationen.

4. Beslut om projektledning

Effektiv projektledning är av yttersta vikt för att säkerställa en framgångsrik leverans av projekt inom ramen för tid, budget och kundens förväntningar. Här är två viktiga exempel på hur data från en plattform som TimeLog bidrar till beslut inom projektledning:

 • Följa projektets utveckling och identifiera potentiella flaskhalsar eller förseningar:

Projektledare använder dataspårningssystem för att följa utvecklingen av enskilda uppgifter, milstolpar och projektets övergripande tidslinje.

Insikter från data kan avslöja potentiella flaskhalsar, förseningar eller uppgifter som överskrider förväntade varaktigheter som annars skulle kunna förbli oupptäckta. Som nämndes i den tidigare delen av denna artikel har förseningar allvarliga konsekvenser och skadar företag mer än vi inser.

Läs hela artikeln:Den effektiva projektplanen: projektledarens ultimata guide

Genom att hålla sig informerad kan projektledarna ligga steget före i processen och proaktivt ta itu med problem, fördela resurser effektivt och göra nödvändiga justeringar av projektets tidsramar för att säkerställa att det slutförs i tid.

 • Utvärdera projektets lönsamhet och justera tidslinjer eller resurser därefter:

Genom att analysera data som rör fakturerbara timmar, resursutnyttjande och projektkostnader får projektledarna värdefulla insikter om de ekonomiska aspekterna av projekten.

Med hjälp av denna information kan de utvärdera projektets lönsamhet genom att jämföra faktiska kostnader med beräknade budgetar och identifiera områden med överskridande av budget, scope creep eller möjligheter till kostnadsbesparingar.

Det slutliga målet för varje projekt är trots allt att optimera projektresultaten för att uppnå ekonomisk hållbarhet.

5. Beslut om strategisk planering

Du kan det här utantill: strategisk planering är avgörande för företag eftersom den anpassar alla aktiviteter till organisationens mål genom att se till att alla är på samma sida och använder resurserna på ett klokt sätt.

Det ger också företagen ett försprång genom att hålla dem redo för eventuella förändringar på marknaden och låta dem ta vara på möjligheter när de dyker upp - det handlar om att hantera risker och ta itu med hinder direkt.

Men inte tanklöst.

Tänk på strategisk planering som att ha en färdplan för framgång i en ständigt föränderlig affärsvärld. En gedigen strategisk plan som omfattar alla de element som vi har tagit upp i de tidigare avsnitten innebär att du kan göra val baserade på en tydlig vision och noggrann analys.

Och det bästa av allt?

Det är ett sätt att mäta framstegen och se om du når dina mål.

Click here to see our sample offer!

Slutsats

Datadrivet beslutsfattande är avgörande för att företag ska kunna optimera sin verksamhet, uppnå sina mål och bli framgångsrika i dagens affärslandskap.

Genom att dyka ner i datan kan du få värdefulla insikter som ger information om olika aspekter av företagets beslutsfattande. Plattformar som TimeLog ger användbar information för:

 1. Resurshantering
 2. Finansiell analys
 3. Utvärdering av prestationer
 4. Projektledning
 5. Strategisk planering

Det gör att ni kan fördela resurser effektivt, utvärdera lönsamhet, bedöma prestationer, spåra projektframsteg, hantera personalresurser och planera för framtida tillväxt.

Samtidigt som organisationer måste anamma ett datadrivet tankesätt och utnyttja insikter från olika datakällor för att låsa upp nya möjligheter och uppnå långsiktig framgång, är det också viktigt att vara medveten om utmaningarna med datadilemman, bias och trötthet.

Läs hela artikeln: Navigera i datadilemmat: Balans mellan möjligheter och etiska utmaningar i affärsvärlden