Teknik och programvara

Få koll på vår förbättrade timprismodell

Vi introducerar två nya funktioner för vår timprismodell: Prisindexering och projektspecifika timpriser. Läs gärna mer om hur du drar nytta av dessa funktioner.

14. jan 2020 | 6 min läsningstid
Samine Alimohammadi
Kanske känner du Samine från våra events, ERFA-grupper eller nyhetsbrev? Samine är på förnamn med kunderna och glömmer aldrig ett ansikte. Hon tycker det är enormt viktigt att du alltid är inbjuden till events, är uppdaterad om nya funktioner och de senaste versionssläppen så att du får så stort utbyte av ditt TimeLog som möjligt.


Den 21 januari 2020 släpper vi vår förbättrade timprismodell som gör att du kan prisindexera och lägga in projektspecifika timpriser utanför systemadministrationen. 

De båda nya möjligheterna är viktiga för dig som projektledare och projektcontroller (som ska fakturera) och systemadministratör (om du kontrollerar prislistor).

Vänligen notera att prisindexeringen är tillgänglig för kunder som använder TimeLog Enterprise med fakturering. Projektspecifika timpriser är tillgängliga för appliceras kunder som använder TimeLog Growth, Professional eller Enterprise med fakturering.

Här beskriver vi de viktigaste punkterna i vår förbättrade timprismodell och vad du ska vara uppmärksam på nu och när versionen släpps så du får maximalt utbyte av de nya möjligheterna.

Den viktigaste skillnaden mellan den nuvarande och den förbättrade timprismodellen: Projektspecifika timpriser

Den viktigaste skillnaden mellan vår nuvarande och vår förbättrade timprismodellen är projektspecifika timpriser.

I den nuvarande timprismodellen avgörs projektens timpriser av standardprislistan och kundprislistan om du har gjort en sådan åt din kund.

Det innebär att för att kunna ändra priset på en tjänst, t.ex. design på ett projekt, som avviker från standardpriset kan du ändra ditt standardpris så att det speglar det pris du tar för design i det specifika projektet med kunden.

Men om du gör det slår prisändringen igenom på alla dina projekt med kunden där design är en tjänst. Det är inte optimalt om priset för design skiljer sig åt mellan olika projekt.

Alternativt kan du lägga in kundspecifika priser, men då skapas en lång och oöverskådlig standardprislista. Det har varit en utmaning som många av er har velat lösa.

Exempel på den viktigaste skillnaden

Låt oss säga att TimeLog som standard tar 900 SEK för design. Vi har kund X som vi utför två projekt för: Projekt A och Projekt B.

På Projekt A har vi kommit överens om med kunden att design kostar 800 SEK, eventuellt för att vi har ingått ett avtal om rabatt. Men på Projekt B har vi kommit överens med kunden om att design kostar vårt standardpris 900 SEK.

Som projektledare är jag inte intresserad av att ändra vårt standardpris för design från 900 SEK till 800 SEK för att kunna sätta priset för design till 800 SEK på Projekt A. För om jag gör det ändras även priset för design i Projekt B till 800 SEK.

Min tjänst blir då 100 SEK billigare än jag hade kommit överens om med kunden. Följden blir att jag fakturerar kunden fel belopp och förlorar pengar.

Alternativt kan jag som projektledare kringgå standardprislistan genom att lägga in ett kundspecifikt timpris på 800 SEK för design på Projekt A.

Den första utmaningen är att det kundspecifika timpriset även dyker upp på alla mina nuvarande och kommande projekt för kund X.

Alltså kommer det att finnas två priser på design på alla mina projekt för kund X – det kundspecifika timpriset på 800 SEK från Projekt A samt standardpriset på 900 SEK.

Det skapar förvirring och ökar risken för felaktig fakturering. Min överblick i systemadministrationen blir också oöverskådlig eftersom jag utöver min standardprislista kommer att se en lista över mina kundspecifika timpriser.

Min andra utmaning är att jag måste komma ihåg att välja det särskilda priset på 800 SEK i Projekt A om standardpriset på 900 SEK föreslås när jag t.ex. ska tilldela en medarbetare till projektet. Det blir snabbt oöverskådligt om man har många projekt för samma kund, vilket i sin tur leder till förvirring och felaktig fakturering.

Och det är här vår förbättrade timprismodell med de projektspecifika timpriserna kommer in i bilden.

Med den förbättrade modellen fungerar standardprislistan som en mall för projekten som får sina egna timpriser som du efter eget val kan ändra utan att timpriserna på dina andra projekt för kunden påverkas.

Se how to-video: Vår förbättrade timprismodell

Fördelar med att använda projektspecifika timpriser

Den första stora fördelen är att du slipper oreda i dina timpriser och att du får bättre koll på ditt arbete. För timpriserna ligger ju bara på projekten. Som projektledare behöver du inte längre ta ställning till standardpriser och kundspecifika timpriser.

Den andra stora fördelen är ökad flexibilitet och att det blir lättare att hantera timpriser i TimeLog. Med de projektspecifika timpriserna kan du fritt ändra ett timpris på ett projekt utan att det slår igenom på de andra projekten för kunden.

Alltså kan projektledaren i exemplet bara ändra priset för design på Projekt A till 800 SEK så att det passar till överenskommelsen med kunden utan att det påverkar standardtimpriset på de 900 SEK eller priset på design på Projekt B.

Den tredje stora fördelen är att du tack vare att överenskommelsen med kunden avspeglas direkt i projektets timpriser undviker att det uppstår felfakturering och en massa arbete med att ändra uppgifter.

Prisindexering

För att följa den generella prisnivån i samhället är det ibland nödvändigt att öka timpriserna på sina tjänster till kunden.

Med vår förbättrade timprismodell kan du massindexera följande:

  • Alla timpriser för utvalda kunder, projekt eller kontrakt med en specifik procentsats
  • Alla eller utvalda timpriser för en standardprislista med möjlighet att välja vilka anslutna kunder, projekt eller kontrakt som ska uppdateras med indexeringen
  • Alla eller utvalda timpriser för en kundprislista med möjlighet att välja vilka anslutna projekt eller kontrakt hos kunden som ska uppdateras med indexeringen

Eftersom timpriserna nu ligger på varje enskilt projekt kan du indexera utvalda projekt. Du kan också ändra standardtimpriserna till nya 2020-priser utan att det påverkar pågående projekt.

Observera att du bara kan indexera bakåt och att timpriserna på projektet indexeras med detsamma.

Det innebär att tidrapporteringar uppdateras från det datum som du anger att indexeringen ska gälla från. Efter indexeringen använder alla timrapporteringar som läggs in eller uppdateras det nya timpriset.

Därför rekommenderar vi att du färdigställer och stänger antingen tidrapporten eller bokföringsperioden före det datum du önskar indexera.

Se how to-video:Prisindexering

Exempel på den nya möjligheten för prisindexering

Om du t.ex. vill att alla timpriser ska stiga med 2 % från den 1 januari 2020 måste alla medarbetare avsluta sin tidrapportering i TimeLog för 2019. Därefter stängs alla veckorapporter eller bokföringsperioden för december 2019.

När det har utförts, t.ex. den 20 januari, väljer du indexeringsfunktionen för att göra en procentvis indexering av samtliga kunder per den 1 januari 2020.

TimeLog indexerar sedan timpriserna på alla projekt med 2 % och beräknar om värdet av alla timmar som gäller för 1 januari 2020 eller senare.

Observera att indexeringen inte uppdaterar tidrapporteringar som redan har lagts in på en faktura eller en verifikation. Därför måste indexeringen ske innan faktureringen av timmarna för januari påbörjas.

Sammanfattning

Medan du i den nuvarande timprismodellen bara kan ändra ett projekts timpris via standardprislistan eller genom att lägga in kundspecifika timpriser så kan du med vår förbättrade timprismodell ändra ett projekts timpriser direkt på projektet.

Du behöver alltså inte förhålla dig till systemadministrationen eller kundprislistan utan bara till de projektspecifika timpriserna.

Dessutom kan du nu massindexera de kunder och projekt som du vill indexera utan att påverka dem som inte ska indexeras.

 

Titta på vårt webinar om vår förbättrade timprismodell

Så här ska du göra om du är systemadministratör

När vi har släppt vår förbättrade timprismodell den 21 januari ska du:

  • Gå igenom alla kundprislistor och ändra dem så att de speglar de timpriser som ska användas nästa gång du skapar ett projekt åt kunden
  • Avaktivera alla kundspecifika timpriser som bara är relevanta för pågående projekt och som inte ska användas på kommande projekt för kunden
  • Nollställa alla överskrivna standardtimpriser om priset för tjänsten inte ska vara det överskrivna priset för alla kommande projekt utan standardtimpriset

Så här ska du göra om du är projektledare/projektcontroller

När vi har släppt vår förbättrade timprismodell den 21 januari ska du:

  • Gå igenom alla dina kontrakt för löpande tid och kontrollera att alla timpriser är korrekta
  • Ta bort alla överflödiga timpriser från era projekt för att undvika att de används framöver
  • Ändra timpriser på dina projekt där du tycker det är relevant för att få korrekt prissättning – då slipper du lägga tid på att ändra timpriserna när du ska fakturera. Läs mer här

Se how to-video: Vår förbättrade timprismodell