Nyckeltal – när du behöver dem

TimeLog har mer än 80 ledningsrapporter att välja mellan så du alltid har koll på företagets resultat och projektutveckling.

Handen på hjärtat – hur många företagsledare vet exakt:

  • Hur många timmar den enskilda medarbetaren använder internt och externt?
  • Hur många timmar den enskilda konsulten har fakturerat den sista månaden?
  • Hur bra projektledarna är på att hålla sina budgetar?
  • Hur mycket resurser som används till utveckling, försäljning och kundmöten?
  • Hur belastade de enskilda avdelningarna eller medarbetarna är?
  • Vilka projekt som finns i företagets projektportfölj?

Med TimeLogs ledningsrapporter blir projektekonomin mätbar och transparent när det gäller kostnader samt förväntad och realiserad omsättning. Det ger er verktyg för att fatta välgrundade beslut samt möjligheten att skapa överblick från den enskilda processen till totalbilden av affärsverksamheten.

I TimeLog finns flera typer av ledningsrapporter. De är indelade i fem olika grupper beroende på målgruppens behov av information. Läs mer om dessa längre ner.

Sätt upp KPI:er för medarbetarna 

De flesta företag med konsulter har ett bonussystem som baseras på konsulternas prestationer. Använd TimeLog till att fokusera på avtalade KPI:er genom att lägga in konsulternas budgetar i systemet. Då kan både ledningen och konsulterna följa med i månadens utveckling med hjälp av en grafisk framställning som visar både budget och realiserat värde/mål i realtid.

Ny inblick – nya möjligheter

När ni har samlat data från TimeLog i några månader uppstår nya möjligheter vid användning av ledningsrapportering. En bild framträder som ger er möjlighet att avläsa status och styra riktningen i framtiden.

Fem typer av ledningsrapporter

Våra 80 standardrapporter är indelade i 5 grupper utifrån vilket informationsbehov den tilltänkta målgruppen har. Alla rapporter kan exporteras till olika format, t.ex. Microsoft Excel. Ni kan även använda vårt Reporting API till att göra egna ledningsrapporter.

1. Affärsrapporter

TimeLogs affärsrapporter utgår från en specifik problemställning. Projektrapporten "Intern/Extern - analys" belyser exempelvis hur mycket tid varje medarbetare lägger på interna respektive externa projekt och det ger ledningen relevanta uppgifter för just denna problemställning.

2. Statusrapporter

Statusrapporter ger er en inblick i företagets produktion, t.ex. vilka projekt eller kunder som man har arbetat med under en viss period. TimeLogs statusrapporter visar status utifrån de dimensioner systemet stöder, t.ex. vilka kostnader det finns och vad det potentiella och realiserade värdet av arbetet är.

3. Processrapporter

Processrapporter belyser en arbetsprocess. TimeLog har t.ex. processer för godkännande av veckorapporter, utlägg, resor osv. Processrapporterna visar medarbetarens status i förhållande till processen.

4. Projektportföljrapporter

TimeLog erbjuder ledningen en rad rapporter som samlar data från många projekt, så att det är möjligt att ta fram status på flera projekt i en rapport. Ett exempel på detta är projektportföljrapporten. Denna rapport sammanför hela företagets projektaktivitet på en samlad skärmbild.

5. Analysrapporter

Denna typ av rapport utgår inte från specifika affärsbehov utan ger bredast möjliga tillgång till filtrering och gruppering av data. Pivot-rapporten är ett bra exempel. Här kan du filtrera projektrapporteringar utifrån alla dimensioner, välja en gruppering och till sist välja om data ska presenteras grafiskt eller i en tabell. Ett annat bra exempel är vår täckningsanalys, där du bland annat kan se täckningsbidraget per projekt, kund och medarbetare.