Få full överblick över er resursbelastning

Resursbelastning

  • Se statisk och dynamisk resursbelastning
  • Visa resursbelastningen i timmar, kronor eller procent
  • Uppdatera tidsbudget i resursplanen
  • Koppla resurser direkt till projekt
  • Se er framtida inkomstpotential

 

 

Hur är er resursbelastning?

Att känna till den exakta arbetsbelastningen hos era resurser är viktigt av många anledningar. TimeLogs resursplanerare hjälper er att hålla en sund och lönsam belastningsnivå.

Som utgångspunkt kommer TimeLog automatiskt att beräkna arbetsbelastningen per medarbetare per uppgift. På varje uppgift kommer arbetsbelastningen att fördelas jämnt från det att uppgiften startas och tills den avslutas.

Många gånger är ju verkligheten en annan – under en längre uppgift kan det till exempel uppstå en paus i arbetet eller det finns tillfällen när det behöver arbetas mer än annars. I TimeLogs resursplanering har ni själva möjlighet att skriva in TimeLogs beräknade resursbelastning med en arbetsbelastning ni själva väljer, och även låta denna justering gå tillbaka till projektets budgetar, så resursöverblicken, projektbudgetar och tidsplaner alltid är synkroniserade.

Statisk och dynamisk resursbelastning

Projektens resursbelastning är vanligen dynamisk i den meningen, att medarbetaren kommer att bli mer och mer upptagen, om han/hon inte arbetar med uppgifter som ska avslutas vid en given tidpunkt.

En driftsuppgifts resursbelastning är däremot vanligen statisk, då en medarbetare, som till exempel sköter löpande serverövervakning eller deltar i ett fast veckomöte, inte blir mer upptagen av, att uppgiften inte blev utförd, eller att tiden för den inte rapporterades.

I TimeLog kan du för varje uppgift ange, om denna har en dynamisk eller en statisk karaktär, varefter TimeLog automatiskt kommer att skapa en mycket exakt bild av resursbelastningen i företaget.

Uppföljning av arbetsplanerna

Den största utmaningen med att använda IT för att styra resurser, är sällan att fastställa planer, utan att hantera ändringar och akuta situationer.

Utöver resursplaneringen innehåller TimeLogs resursplanering därför ett verktyg för utvärdering av arbetsplaner. Verktyget är en riktad process med kontinuerlig uppföljning av överenskomna veckoplaner per medarbetare – ett system som är speciellt tillämpligt i SCRUM-projektmodellen. I verktyget utgår man från det i resursplanen bokade arbetet per vecka och jämför detta med det rapporterade arbetet i samma vecka. Därigenom blir det lätt att följa upp om de (bokade) uppgifterna är utförda, och det är också möjligt att avläsa, vilka icke bokade uppgifter, som en medarbetare har arbetat med i en given vecka.

Efter att vi implementerade TimeLog har vi blivit bättre på att följa upp på projekten och därför ser vi nu färre projekt som inte håller tidsbudgeten.
Håkon Gill
Creative Director and Business Developer, byBrick